Menu Close

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-247

 

 

Mokinių priėmimo į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLAS tvarkOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas (toliau – Mokykla) mokytis pagal neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančias programas.

2. Į Mokyklas priimami Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose švietimo įstaigose besimokantys mokiniai.

3. Mokyklos dirba pagal ugdymo planus ir programas.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

 

4. Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla (toliau – Meno mokykla) priima mokinius į:

4.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo vienerių metų trukmės programą;

4.2. fortepijono, smuiko, violončelės, akordeono, fleitos, klarneto, saksofono, trimito, birbynės, lamzdelio, kanklių, gitaros, bosinės gitaros, mušamųjų, dainavimo specialybių muzikinio ugdymo programas, kurių mokymosi trukmė priklauso nuo pasirenkamos programos:

4.2.1. pradinio muzikinio ugdymo – 4 metai;

4.2.2. pagrindinio muzikinio ugdymo – 4 metai;

4.2.3. muzikos mėgėjų ugdymo – 4 metai;

4.2.4. išplėstinio muzikinio ugdymo – 2 metai;

4.2.5. neformaliojo muzikos ugdymo – 4 metai.

4.3. dailės ugdymo programas ir jose dėstomus dalykus: grafinė raiška, spalvinė raiška, erdvinė raiška, kompozicija, fotodizainas, dailėtyra, kurių mokymosi trukmė:

4.3.1. pradinio dailės ugdymo – 3 metai;

4.3.2. pagrindinio dailės ugdymo – 4 metai;

4.3.3. išplėstinio dailės ugdymo – 2 metai;

4.3.4. neformaliojo dailės ugdymo – 4 metai.

5. Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla (toliau – Sporto mokykla) priima mokinius į šias sporto šakas: bokso, dziudo, futbolo, graikų ir romėnų imtynių, kiokušin karatė, krepšinio, lengvosios atletikos, žirginio sporto, kurių mokymosi trukmė priklauso nuo mokinio gebėjimų ir pasirenkamos programos:

5.1. pradinio rengimo (1–2 metai);

5.2. meistriškumo ugdymo (1–5 metai);

5.3. meistriškumo tobulinimo (1–3 metai).

6. Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai (toliau – Kūrybos namai) priima mokinius į šias ugdymo programas, kurių trukmė priklausomai nuo mokinio gebėjimų ir poreikių yra 1–3 metai:

6.1. kūrybinės raiškos studijos;

6.2. pradinio modeliavimo;

6.3. keramikos;

6.4. pynimo;

6.5. siuvimo;

6.6. jaunųjų gamtininkų;

6.7. dailiųjų amatų;

6.8. kraštotyros–etnokultūros.

 

III SKYRIUS

 MOKINIŲ PRIĖMIMAS į MOKYKLAS

 

7. Į Meno mokyklos ankstyvojo muzikinio ugdymo programą priimami 6–7 metų vaikai, pradinio muzikinio ir dailės ugdymo programas – 8–10 metų vaikai. Į Sporto mokyklos pradinio rengimo programas ir į Kūrybos namus priimami vaikai nuo 7 metų.

8. Mokiniai į Meno ir Sporto mokyklas, Kūrybos namus priimami atsižvelgiant į vaikų skaičių mokymo grupėse, tėvų ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, Mokyklos finansines galimybes bei atitinkamai pagal muzikinių, meninių ir sportinių gebėjimų patikrinimo (toliau – gebėjimų patikrinimas) rezultatus ar įgytą mokinio sportinę kvalifikacinę kategoriją.

9. Gebėjimų patikrinimas (stojamasis egzaminas) organizuojamas nuo gegužės 10 d. iki birželio 10 d., o prieš gebėjimų patikrinimą, mokiniams pageidaujant, Mokyklos organizuoja konsultacijas, atvirų durų dienas.

10. Prašymai mokytis Meno ir Sporto mokyklose (1 ir 2 priedai) priimami atitinkamai po gebėjimų patikrinimo (stojamųjų egzaminų) dienos, išlaikius stojamuosius egzaminus.

11. Prašymai mokytis Kūrybos namuose (3 priedas) priimami nuo gegužės 20 d. iki rugsėjo 15 d. Esant laisvų vietų grupėse mokinių priėmimas vyksta visus mokslo metus.

12. Mokinių muzikiniai, meniniai ar sportiniai gebėjimai vertinami 10 balų sistema. Pagal sporto šakas stojamasis egzaminas susideda iš testų pratimų. Pasiekti rezultatai vertinami balais. Surinkus atitinkamą sumą balų mokinys įvertinamas bendru balu. Mokinys į Mokyklą priimamas, jei jo įvertinimas yra ne žemesnis kaip patenkinamas (5 balai).

13. Meno mokyklos muzikinių gebėjimų vertinimo kriterijai:

13.1. muzikinė klausa;

13.2. ritmo pojūtis.

14. Meno mokyklos dailės meninių gebėjimų vertinimo kriterijai:

14.1. piešimas;

14.2. spalvinė raiška;

14.3. kompozicija.

15. Gebėjimų patikrinimą (stojamąjį egzaminą) vykdo Meno ar Sporto mokyklos direktoriaus sudaryta komisija. Meninių ir sporto gebėjimų vertinimo rezultatai protokoluojami.

16. Jei stojančiųjų į Meno mokyklą yra daugiau negu galima priimti, pirmumo teisę turi:

16.1. mokiniai, stojantys į pradinio ugdymo programą ir patikrinimo metu gavę aukštesnį įvertinimą;

16.2. mokiniai, stojantys į išplėstinio muzikinio ugdymo programą.

17. Papildomas mokinių priėmimas mokytis Meno ir Sporto mokyklose gali būti vykdomas iki rugsėjo 30 d. Esant laisvų vietų, atvykusieji iš kitų muzikos, meno, sporto mokyklų ir kiti mokiniai gali būti priimami visus mokslo metus.

18. Į Mokyklas mokiniai priimami pateikę:

18.1. nustatytos formos tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;

18.2. vaiko asmens dokumento kopiją (Meno, Sporto mokykloms);

18.3. vaiko sveikatos pažymėjimą, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, kad mokinys gali lankyti Sporto mokyklą;

18.4. esant sveikatos sutrikimams, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo informuoti pasirinktos programos vadovą ir pateikti vaiko sveikatos pažymėjimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka (Meno mokyklai, Kūrybos namams);

18.5. pažymą apie mokymosi pasiekimus, jei mokinys atvyko iš kitos muzikos, meno, sporto mokyklos.

19. Visi prašymai dėl priėmimo į Mokyklas registruojami mokyklų nustatyta tvarka.

20. Mokinių priėmimas į Mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu. Suformuojama mokinio asmens byla (išskyrus Kūrybos namus).

21. Su priimtų į Mokyklą mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) per 10 darbo dienų nuo mokinio (mokinių) priėmimo į Mokyklą, pasirašoma dvišalė ugdymo sutartis dviem egzemplioriais, kuri registruojama Mokymo sutarčių registre.

22. Už Mokymo sutarčių registro tvarkymą ir pildymą atsako direktoriaus paskirtas mokyklos darbuotojas.

 

IV SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Už Aprašo įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius.

24. Asmenys, susiję su asmens duomenų tvarkymu Mokykloje, atsako už jų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario (-ių) ar Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva.

26. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

_____________________

 

Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

1 priedas

(Prašymo forma)

 

_________________________________________________________________

 (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

_________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

_________________________________________________________________

 (telefonas, elektroninis paštas)

 

Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos

direktoriui

 

PRAŠYMAS

20___m._____________      ___ d.

Kuršėnai

 

 

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) /globotinį (-ę)__________________________________,

(vaiko vardas, pavardė)

gimusį (-ią) _____________________, į Kuršėnų meno mokyklos ______________________

(data)                                                                        (pradinio, pagrindinio, neformaliojo ir t. t.)

programos_____________________________ specialybės ________klasę nuo 20    m.                 d.

Mokinys (-ė) mokosi _____________________________________________________________ mokyklos (gimnazijos) _____________klasėje.

1. Ar šeima  turi mokesčio lengvatą už vaiko išlaikymą?  _________________________

 

2. Su Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašu susipažinau:

(parašas)

3. Su Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl mokesčio už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų dydžio nustatymo“ susipažinau: _______________

(parašas)

 

 

 

__________                                                         _______________________________________

(parašas)                                                           (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

 

 

Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

2 priedas

(Prašymo forma)

 

_________________________________________________________________

 (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

_________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas

_________________________________________________________________

 (telefonas, elektroninis paštas)

 

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos

direktoriui

 

PRAŠYMAS

20___m._____________      ___ d.

Kuršėnai

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) /globotinį (-ę)__________________________________,

(vaiko vardas, pavardė)

gimusį (-ią) _____________________, į Kuršėnų sporto mokyklos________________________

(data)                                                       (pradinio, meistriškumo, meistriškumo tobulinimo)

programos ____________________sporto šaką nuo 20    m.                 d.

Mokinys (-ė) mokosi _____________________________________________________________ mokyklos (gimnazijos) _____________klasėje.

1. Ar šeima  turi mokesčio lengvatą už vaiko išlaikymą?  _________________________

 

2. Neprieštarauju, kad mano sūnus (dukra) / globotinis (-ė) dalyvautų sporto varžybose.

(parašas)

3. Su Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašu susipažinau:

(parašas)

4. Su Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl mokesčio už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų dydžio nustatymo“ susipažinau: _______________                                                                                                                             (parašas)

 

 

 

 

(parašas)                                                               (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

 

 

Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo

3 priedas

(Prašymo forma)

 

_________________________________________________________________

 (vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė)

_________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

_________________________________________________________________

 (telefonas, elektroninis paštas)

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų

direktoriui

 

PRAŠYMAS

20___m._____________      ___ d.

Kuršėnai

 

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) /globotinį (-ę)_________________________________,

(vaiko vardas, pavardė)

gimusį (-ią)___________________, į Kuršėnų kūrybos namų būrelį (-ius)

(data)

nuo 20    m.                       d.

Mokinys (-ė) mokosi _____________________________________________________________ mokyklos (gimnazijos) _____________klasėje.

1. Ar šeima  turi mokesčio lengvatą už vaiko išlaikymą?  _____________________________

 

2. Su Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašu susipažinau:

(parašas)

3. Su Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl mokesčio už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų dydžio nustatymo“ susipažinau: _______________                                                                                                                                  (parašas)

 

 

 

(parašas)                                                               (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Mokinių priėmimo į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLAS tvarkOS APRAŠo patvirtinimo

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. T-247

Šiauliai

 

                                                                                                                                                    

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi,  18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-111 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras

 

 

Skip to content