Menu Close

KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS TRUMPA ISTORIJA

 

Kuršėnų muzikos mokykla savo veiklą pradėjo 1966 m. rugsėjo 27 d. Mokykla buvo įsteigta neturint pastato, instrumentų, darbuotojų. Darbas prasidėjo Kuršėnų pradinės mokyklos patalpose (Gedimino – 20). Nuo 1968 m. ugdomoji veikla buvo vykdoma tuometiniame Šiaulių rajono vykdomajame komitete. Kuršėnų muzikos mokyklai vadovauti paskirtas šiaulietis chorvedis Zigmantas Liepa. Buvo priimta 60 mokinių. Mokykloje dirbo šie darbuotojai ir mokytojai: – direktorius Z. Liepa, mokytojai A. Bačianskas, I. Galkutė, A. Zakaras, P. Mikutis, J. Baldauskas, P. Grudzinskas, R. Ivanavičius. J. Gudžiūnas, V. Jančiauskaitė, I. Kamaitienė, S. Žalalis, A. Žemaitis, E. Čepkauskienė, A. Skirmantas. Veikla buvo vykdoma keliuose pastatuose: mokoma groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, violončele, kontrabosu, birbyne, klarnetu, trimitu, trombonu.

Nuo 1969 m. ilgiausią metų tarpsnį mokyklai vadovavo P. Mikutis. Mokykla persikėlė jau į nuosavas patalpas Gedimino gatvėje. 1971 m. išleista jau 1 -oji absolventų laida.

1991 m. muzikos mokykloje vykdomas ugdymo procesas persikėlė ir į Gruzdžius bei Kairius: šių Šiaulių r. miestelių mokyklose Kuršėnų muzikos mokyklos mokytojai pradėjo mokyti vaikus groti akordeonu, fortepijonu, smuiku.

1992 m. su dideliu džiaugsmu mokykla persikėlė į naujas buvusio vaikų lopšelio – darželio patalpas (Stadiono g. – 16) Ugdymo procesas pradėtas vykdyti ir kitose Šiaulių rajono vietovėse: 1996 m. Kužiuose 1998 m. Raudėnuose, 2002 m. Bubiuose.

2002 m. rudenį įvestas neformalaus muzikinio ugdymo programa suaugusiems.

2003 m. rugsėjo 2 d. Kuršėnų muzikos mokykla tapo Meno mokykla. Atidaromas dailės skyrius, kuriame dabar vykdomos keturios ugdymo programos: pradinis, pagrindinis, išplėstinis ir neformalusis ugdymas. Vėliau mokyklai vadovavo direktoriai: S. Žalalis, A. Tavorienė, A. Navickas, D. Savickienė, D. Lotiukienė, I. Vaičiulienė, D. Diktanienė.

2010 m. laimėjus ES projektą „Žingsnis po žingsnio į amatininkystę – bendradarbiavimas tarp Kuldygos ir Kuršėnų meno mokyklų“, pradėta mokyklos pastato renovacija, kuri baigta 2012 m. Dabar dirbama jaukiose, estetiškai įrengtose patalpose. Dailės galerijoje nuolat rengiamos įvairios parodos.

2014 m. Kuršėnų miesto aplinkos apžiūros konkurse mokyklai suteikta gražiausiai tvarkomos Kuršėnų miesto įstaigos nominacija. Nuo 2015 m. įvestas 8 metų muzikinis ugdymas. Mokyklos ugdytiniai gali rinktis nuo 1 iki 8 metų trukmės įvairias muzikinio ugdymo programas: ankstyvojo (1 metų), pradinio (4 metų), pagrindinio (4 metų), muzikos mėgėjų (4 metų) ir išplėstinio muzikinio ugdymo (2 metų), suaugusių neformaliojo ugdymo (4 metų) programas. Mokoma šių specialybių: fortepijono, smuiko, violončelės, klasikinės gitaros, lamzdelio, koncertinių kanklių, birbynės, trimito, saksofono, fleitos, klarneto, trombono, mušamųjų, bosinės gitaros, akordeono, solinio, dainavimo. Dailės ugdymo programa apima šiuos mokomuosius dalykus: plastinę raišką, grafinę raišką, spalvinę raišką, erdvinę raišką, fotodizainą, dailėtyrą, kompoziciją. Dailės meno mokosi ir suaugusieji.

Nuo 2019 m. mokyklai vadovauja Ramūnas Snarskis.

2021 m. išleista 50-oji muzikos absolventų laida. Mokykloje mokosi 394 mokiniai(17- suaugusiųjų), dirba 36 mokytojai (3 koncertmeisterės). Mokyklos veikla vykdoma septyniose Šiaulių rajono vietovėse, kuriose mokosi 131 ugdytinis, dirba 14 Kuršėnų meno mokyklos mokytojų:

Gruzdžiuose (30 metų) – 12 mokinių (akordeono, fortepijono specialybės);

Mokytojos: D. Čekanauskienė, A. Dirvinskienė, M. Dautarienė.

Kairiuose (30 metų) -15 mokinių (fortepijono, akordeono, smuiko specialybės);

Mokytojos: A. Baranauskienė, I. Jokopienė, M. Dautarienė, A. Sidorenko koncertm. L. Filimnenko.

Kužiuose (24 metai) – 11 mokinių (dainavimo, fortepijono specialybės);

Mokytoja: R. Vaivadienė, koncertmeisterė L. Filimonenko.

Raudėnuose (23 metai) – 5 mokiniai (lamzdelio, saksofono specialybės);

Bubiuose (18 metai) –18 mokinių ( fortepijono specialybė);

Mokytojos: R. Navickienė, M. Juščė.

2020 m. pradėtas muzikinis ugdymas Ginkūnų vietovėje – 36 mokiniai

( ankstyvojo ugdymo programa, gitaros, akordeono, fortepijono specialybės);

Mokytojai: D. Čekanauskienė, S. Aleknavičius, M. Dautarienė, K. Rupšys.

2021 m. Voveriškėse – 34 mokiniai ( ankstyvojo ugdymo programa, fortepijono, smuiko, klasikinės gitaros, violončelės specialybės);

Mokytojai: A. Dirvinskienė, I. Jokopienė, T. Lavickas.

2021 m. mokykloje įvestos naujo instrumento skrabalų pradinio ir muzikos mėgėjų ugdymo programos.

Kuršėnų meno mokyklos mokiniai dalyvauja mokomuosiuose meno kolektyvuose: dainuoja chore, vokaliniuose ansambliuose, groja smuikininkų, styginių instrumentų, violončelininkų, koncertinių kanklių, žemaitiškų kanklių, mušamųjų instrumentų, akordeonistų, gitaristų ansambliuose, liaudies instrumentų, pučiamųjų instrumentų orkestruose, fortepijoniniuose duetuose ir kituose mokyklos meno kolektyvuose.

Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja Šiaulių rajono, Kuršėnų miesto, rajono vietovių, kuriose vykdomas muzikinis ugdymas gyvenime: kaimo bendruomenių, mokyklų, darželių gyvenime. Vyksta bendri koncertai mokyklose, seniūnijose, bažnyčiose, darželiuose. Ugdytiniai nuolat kviečiami koncertuoti vykstančiuose renginiuose.

Meno mokyklos ugdytiniai sėkmingai atstovauja mokyklai, rajonui įvairiuose regiono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose ir kt. Jie yra nuolatiniai Lietuvos dainų švenčių dalyviai, daugelio konkursų nugalėtojai, prizininkai, laureatai.

2021 m. 54 – Kuršėnų meno mokyklos ugdytiniai dalyvavo nuotoliniuose konkursuose ir tapo respublikinių, tarptautinių konkursų nugalėtojais: 11- tarptautinių konkursų laureatų, 2- Grant Prix, 88- muzikos ir dailės respublikinių konkursų laureatai, 7- apskrities konkursų laureatai.

Iš viso: 108 laureatai, 4 diplomantai. Apie tai išsami informacija pateikiama mokyklos internetinėje svetainėje www.kursenumenas.lt., www.facebook.com ,,Kuršėnų meno mokykla“.

Bendradarbiaujama su Joniškio, Mažeikių, Skuodo, Rygos, Kuldygos, Šiaulių Dainų, Šiaulių I-ąja, Vilniaus Naujosios Vilnios, Plungės Mykolo Oginskio muzikos bei meno mokyklomis. Mokykla yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su rajono bendro ugdymo mokyklomis, darželiais – lopšeliais, daugiafunkciais centrais: Kuršėnų, Kairių, Kužių, Gruzdžių, Bubių, Raudėnų, Voveriškių, Ginkūnų mokyklomis, kuriose muzikinius gebėjimus ugdo mūsų mokiniai, su Kuršėnų Viešąja biblioteka, Šiaulių Universitetu, Šiaulių r. kultūros centru, Klaipėdos Tautinės muzikos asociacija ,,Trimitatis“, Šiaulių r. pagalbos tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šiaulių r. Varputėnų globos namais, Šiaulių profesinio rengimo centru, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla.

 

 

Skip to content