Menu Close

PATVIRTINTA

Kuršėnų meno mokyklos direktoriaus

2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu  Nr.V-43

 

 

KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO UGDYMO PROCESE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas  parengtas vadovaujantis:

♦ Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256, bei atsižvelgiant į metodinėje grupėje svarstytą Aprašo projektą;

♦ Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281);

♦ „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR Švietimo ir

mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK- 556 (2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V- 766 redakcija); …………………… VISĄ DOKUMENTĄ SKAITYTI ČIA

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Talentingi mokiniai

Pažangos vertinimas

Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos gabių, talentingų mokinių ugdymo (ir skatinimo) tvarkos aprašas

Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos mokinių tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Skip to content