Menu Close

PATVIRTINTA

Kuršėnų meno mokyklos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. VK- 16

 

KURŠĖNŲ MENO MOKYKLOS BAIGIAMŲJŲ IR KELIAMŲJŲ EGZAMINŲ

ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Baigiamųjų, keliamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja baigiamųjų, keliamųjų egzaminų organizavimą, vykdymą ir priežiūrą. Egzaminų tvarka vienoda visų specialybių mokiniams.

II. BAIGIAMIEJI EGZAMINAI, EGZAMINŲ PROGRAMOS, UŽDUOTYS

2. Mokinys, pageidaujantis gauti Neformaliojo ugdymo pažymėjimą (kodas 9201, serija NV) muzikos skyriuje, privalo išlaikyti baigiamuosius egzaminus : pagrindinio instrumento ir solfedžio.

3. Pagrindinio instrumento egzamino metu mokinys groja paruoštą programą, kurią kiekvienam baigiamosios klasės mokiniui mokslo metų pradžioje parengia jo pagrindinio instrumento mokytojas, atsižvelgdamas į programinius reikalavimus, bei individualias mokinio prigimtines galias. Egzamino metu vertinamas kiekvieno kūrinio meninis ir techninis atlikimas. Į egzamino protokolą rašomas bendras pažymys. Egzaminą vykdo direktoriaus įsakymu paskirta komisija.

4. Baigiamąjį solfedžio egzaminą sudaro trys dalys:

4.1. melodinis diktantas (8 taktų), intervalų, akordų diktantas (10 taktų);

4.2. teorija (testas arba klausimų bilietai);

4.3. intonavimas (pratimai mintinai, lietuvių liaudies daina, pratimas be pasiruošimo, gamos, laipsniai, intervalai, D7, T, S, D akordai ir apvertimai).

Kiekviena iš šių trijų dalių vertinama atskirai, įvertinimai įrašomi į egzamino protokolą ir vedamas bendras pažymys. Solfedžio baigiamojo egzamino užduotis rengia solfedžio mokytojai, atsižvelgiant į programinius reikalavimus.

4.4. Dailės skyriaus mokiniai atlieka ir pristato baigiamąjį darbą, kurį vertina direktoriaus įsakymu baigiamųjų darbų vertinimo komisija……………………..

VISĄ DOKUMENTĄ SKAITYKITE ČIA

Egzaminų aprašas

Mokinių keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Skip to content